ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

โรงเรียนอนุบาลสงขลา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1

ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Library) ใช้งานได้แล้ว

ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Library) ใช้งานได้แล้ว

สามารถติดต่อขอใช้ห้องได้ที่ ฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ

สำรวจโทรศัพท์ภายใน

แจ้งสายชั้น/กลุ่มงาน

 

หากห้องใด ยังไม่มีโทรศัพท์ภายใน โปรดแจ้งฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ เพื่อทำการจัดซื้อต่อไป