ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

โรงเรียนอนุบาลสงขลา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1

สรุปการมาเรียนของนักเรียนกลุ่มชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

วันที่ 21 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ชั้น นักเรียน รวม มาเรียน รวม รายชื่อนักเรียนที่ไม่มาเรียน
ชาย หญิง ชาย หญิง
ป.2/1 16 19 35 16 19 35
ครบ
ป.2/2 24 19 43 23 19 42
เด็กชายรัชชานนท์  สุวรรณลอยล่อง(ป)
ป.2/3 23 19 42 23 19 42
ครบ
ป.2/4 22 20 42 22 20 42
ครบ
ป.2/5 22 20 42 20 20 40
เด็กชายสิวะพร  สังข์ทอง(ป)
เด็กชายศรัณย์ภัทร  เรืองเสือ(ป)
ป.2/6 22 21 43 22 21 43
ครบ
ป.2/7 10 19 29 10 19 29
ครบ
'