ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

โรงเรียนอนุบาลสงขลา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1

สรุปการมาเรียนของนักเรียนกลุ่มชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

วันที่ 21 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ชั้น นักเรียน รวม มาเรียน รวม รายชื่อนักเรียนที่ไม่มาเรียน
ชาย หญิง ชาย หญิง
ป.4/1 18 18 36 18 18 36
ป.4/2 19 16 35 17 16 33
ด.ช.สิรวิชญ์  ศรีเกตุ   (ลากิจ) ด.ช.ศิลปวัฒน์ สุวรรณมณี (ลากิจ)
ป.4/3 17 18 35 17 18 35
ป.4/4 17 17 34 17 17 34
ป.4/5 17 17 34 17 17 34
ป.4/6 19 16 35 19 16 35
ป.4/7 11 12 23 10 12 22
ด.ช.ธีรภัสร์ มีสกุล ป่วย
'