ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

โรงเรียนอนุบาลสงขลา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1

ข้อมูลมาปฏิบัติราชการประจำวัน

วันที่ 21 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562

สายชั้น จำนวนบุคลากร มา ลาป่วย ไปราชการ ลากิจ รายชื่อผู่ไม่มาปฎิบัติงาน
รวม 149 149 0 0 0
อนุบาล 28 28 0 0 0
ครบ
ป.1 14 14 0 0 0
ครบ
ป.2 14 14 0 0 0
ครบ
ป.3 13 13 0 0 0
ครบ
ป.4 14 14 0 0 0
ครบ
ป.5 15 15 0 0 0
ครบ
ป.6 15 15 0 0 0
ครบ
บุคลากรสนับสนุน 36 36 0 0 0
ครบ