ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

โรงเรียนอนุบาลสงขลา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1

สรุปการมาเรียนของนักเรียนกลุ่มชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

วันที่ 21 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ชั้น นักเรียน รวม มาเรียน รวม รายชื่อนักเรียนที่ไม่มาเรียน
ชาย หญิง ชาย หญิง
ป.3/1 13 25 38 12 15 27
เด็กชายวุฒิภัทร
ป.3/2 19 22 41 17 22 39
 เด็กชายปนธร
เด้กชายญาณวุติ
ป.3/3 21 22 43 21 22 43
ป.3/4 22 20 42 22 20 42
ป.3/5 22 20 42 22 20 42
ป.3/6 21 19 40 20 19 39
เด้กชายเตชสิทธิ์
ป.3/7 6 22 28 6 22 28
'