ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

โรงเรียนอนุบาลสงขลา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1

การลงข้อมูล

หากมีปัญหาไม่สามารถกรอกข้อมูลได้ ให้ติดต่อวิน เพื่อดำเนินการแก้ไข

และขอความกรุณากรอกข้อมูลภายในเวลา 9.00 น.ของทุกวันทำการ