ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

โรงเรียนอนุบาลสงขลา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1

การเข้าแถวเคารพธงชาติ

                                               บันทึกข้อความ

โรงเรียนอนุบาลสงขลา

ที่       -      /  ๒๕๕๖                                   วันที่  3  มีนาคม   ๒๕๕7

เรื่อง   การเข้าแถวเคารพธงชาติ ปีการศึกษา 2557

 .....................................................................................................................................................................

เรียน   ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสงขลา

                   เพื่อความเหมาะสมในการจัดกิจกรรมและการเรียนการสอน  จึงกำหนดการเข้าแถวในการทำกิจกรรมหน้าเสาธงในตอนเช้าภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2557  ดังนี้

          1. นักเรียนทุกชั้นเรียนลงมาเข้าแถวหน้าเสาธงพร้อมกัน ตั้งแต่เวลา 07.50 น.

          2. เข้าแถวห้องเรียนละ 2 แถว ตามแผนผังที่กำหนดให้

          3. ทำกิจกรรมตอนเช้าตามที่คณะกรรมการนักเรียนดำเนินการ

          4. การเดินแถวกลับห้องเรียนขอให้ปฏิบัติดังนี้

                   4.1 ชั้นอนุบาลปีที่ 2 เดินกลับห้องเรียนทางด้านข้างห้องพยาบาล และชั้นอนุบาลปีที่ 1 เดินตาม

                   4.2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เดินขึ้นอาคารเรียนทางบันไดห้องสมุด

                   4.3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เดินอ้อมทางด้านหลังชั้นอนุบาล

                   4.4 ชั้นประถมปีที่ 6 เดินตามชั้นประถมปีที่ 5

                    4.5 ชั้นประถมปีที่ 4 เดินกลับห้องเรียนตามปกติ

                   4.6 ชั้นประถมปีที่ 2 เดินกลับห้องเรียนทางบันไดห้อง ป.2/4

                   4.7 ชั้นประถมปีที่ 3 เดินกลับห้องเรียนทางบันไดหลังห้องประชาสัมพันธ์

                   4.8 ทุกชั้นเรียนเดินกลับห้องเรียนพร้อมกัน ยกเว้นชั้นอนุบาลปีที่ 1 เดินตามชั้นอนุบาลปีที่ 2

                           และชั้นประถมปีที่ 6 เดินตามชั้นประถมปีที่ 5

                           จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

                    

                                                             (นายประเสริฐ  อุปถัมภ์)

                                                            ฝ่ายกลุ่มงานบริหารทั่วไป

            โรงเรียนอนุบาลสงขลา

                                                                  

                                                             (นายเชาวลิต  หนูนิล)

                                                   รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทั่วไป

            โรงเรียนอนุบาลสงขลา

 

ไฟล์แนบ
FileDescriptionCreatorFile sizeDownloadsCreatedLast modified
Download this file (การเข้าแถวตอนเช้า.docx)การเข้าแถวตอนเช้า.docx บริหารทั่วไป18 kB6752014-07-30 08:312014-07-30 08:31