ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

โรงเรียนอนุบาลสงขลา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1

สรุปการมาเรียนของนักเรียนกลุ่มชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

วันที่ 21 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562

ชั้น นักเรียน รวม มาเรียน รวม รายชื่อนักเรียนที่ไม่มาเรียน
ชาย หญิง ชาย หญิง
ป.6/1 16 22 38 16 22 38
ครบ
ป.6/2 20 19 39 20 19 39
ครบ
ป.6/3 21 18 39 21 18 39
ครบ
ป.6/4 21 19 40 20 18 38
ด.ช.จักรตรี (ป),ด.ญ.ชนัญชิดา (ป)
ป.6/5 20 20 40 20 20 40
ครบ
ป.6/6 21 19 40 20 18 38
ด.ญ.อรอิษชญษ (ล),ด.ช.สุธินันท์ (ล)
ป.6/7 16 9 25 16 9 25
ครบ
'