ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

โรงเรียนอนุบาลสงขลา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1

สรุปการมาเรียนของนักเรียนกลุ่มชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

วันที่ 01 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565

ชั้น นักเรียน รวม มาเรียน รวม รายชื่อนักเรียนที่ไม่มาเรียน
ชาย หญิง ชาย หญิง
ป.5/1 15 18 33 15 18 33
ป.5/2 21 21 42 20 20 40
ด.ช.ภูเบศ หมั่นเจริญ เลขที่ 23 ลาป่วย
ด.ญ.วิชญาพร โอชาอัมพวัน เลขที่ 39 ลากิจ
ป.5/3 22 20 42 22 17 39
ด.ญ.กันธิชา  เส้งรอด  เลขที่ 1
ด.ญ.วิรัลพัชร  แซ่ตั้ง  เลขที่  9
ด.ญ.รดาวรรณ  ขุนทอง  เลขที่  28
ป.5/4 23 18 41 23 18 41
ป.5/5 21 20 41 21 20 41
ป.5/6 20 22 42 20 22 42
ป.5/7 9 15 24 9 15 24
'