ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

โรงเรียนอนุบาลสงขลา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1

สรุปการมาเรียนของนักเรียนกลุ่มชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

วันที่ 20 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563

ชั้น นักเรียน รวม มาเรียน รวม รายชื่อนักเรียนที่ไม่มาเรียน
ชาย หญิง ชาย หญิง
ป.5/1 18 18 36 18 18 36
ป.5/2 17 18 35 16 18 34
ครองศิล(ป)
ป.5/3 18 17 35 17 16 33
นิชาภัทร(ป)
จักราวุธ(ป)
ป.5/4 18 17 35 18 17 35
ป.5/5 18 16 34 18 16 34
ป.5/6 17 18 35 18 17 35
ป.5/7 11 12 23 11 12 23
'