ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

โรงเรียนอนุบาลสงขลา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1

สรุปการมาเรียนของนักเรียนกลุ่มชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

วันที่ 21 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562

ชั้น นักเรียน รวม มาเรียน รวม รายชื่อนักเรียนที่ไม่มาเรียน
ชาย หญิง ชาย หญิง
ป.4/1 18 18 36 18 18 36
ป.4/2 19 16 35 18 15 33
ด.ญ.ปัณาภรณ์ วงศ์วรัณกุล (ป่วย)
.ด.ช ตุลธร บุญชัย  (ป่วย)
ป.4/3 17 18 35 16 18 34
 ด.ช.กวี  รูปประดิษฐ์ (ป่วย)
ป.4/4 17 17 34 17 17 34
ป.4/5 17 17 34 17 17 34
ป.4/6 19 16 35 18 15 33
ดญ.กรรญณัฐ สนธิเมือง (ป่วย)
ดญ.ภครพร ลักษณวิวัฒน์ (ป่วย) ดช.วิชญภาส บัวประโคน(ลากิจ)
ป.4/7 11 12 23 11 12 23
'