ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

โรงเรียนอนุบาลสงขลา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1

สรุปการมาเรียนของนักเรียนกลุ่มชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

วันที่ 01 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565

ชั้น นักเรียน รวม มาเรียน รวม รายชื่อนักเรียนที่ไม่มาเรียน
ชาย หญิง ชาย หญิง
ป.4/1 10 25 35 10 25 35
ป.4/2 21 20 41 21 20 41
ป.4/3 22 20 42 22 20 42
ป.4/4 22 20 42 22 20 42
ป.4/5 22 20 42 22 20 42
ป.4/6 21 20 41 21 20 41
ป.4/7 12 18 30 12 18 30
'