ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

โรงเรียนอนุบาลสงขลา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1

สรุปการมาเรียนของนักเรียนกลุ่มชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

วันที่ 20 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563

ชั้น นักเรียน รวม มาเรียน รวม รายชื่อนักเรียนที่ไม่มาเรียน
ชาย หญิง ชาย หญิง
ป.2/1 10 25 35 10 25 35
ครบ
ป.2/2 20 22 42 17 22 39
เด็กชายรัชชานนท์  สุวรรณลอยล่อง
(ป)
เด็กชายธนาวินณล์  เหมกุล(ป)
เด็กชายศิรณัฐพงศ์  คชหึงษ์(ป)
ป.2/3 20 22 42 19 22 41
เด็กชายกีรติกร  สุวรรณโณ(ป)
ป.2/4 20 18 38 20 18 38
ครบ
ป.2/5 21 20 41 21 19 40
เด็กหญิงรดาณัฐ  อภิชาโต(ป)
ป.2/6 23 18 41 22 18 40
เด็กชายญาณวัฒน์  บุญสนอง(ป)
ป.2/7 12 18 30 12 18 30
ครบ
'