ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

โรงเรียนอนุบาลสงขลา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1

สรุปการมาเรียนของนักเรียนกลุ่มชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

วันที่ 20 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563

ชั้น นักเรียน รวม มาเรียน รวม รายชื่อนักเรียนที่ไม่มาเรียน
ชาย หญิง ชาย หญิง
ป.1/1 14 16 30 14 16 30
ครบ
ป.1/2 18 20 38 18 20 38
ครบ
ป.1/3 19 18 37 18 17 35
กฤษณพล(ป)รักษิณา(ป)
ป.1/4 20 20 40 17 20 37
ชนสรณ์(ป)ณัฐวัฒน์(ป)ธิษณ์  (ป)
ป.1/5 21 20 41 21 20 41
ครบ
ป.1/6 19 20 39 17 19 36
ธนกฤต(ป)อิทธิพัทธ์(ป)พุธิตา(ป)
ป.1/7 15 15 30 15 15 30
ครบ
'