ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

โรงเรียนอนุบาลสงขลา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1

สรุปการมาเรียนของนักเรียนกลุ่มชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

วันที่ 01 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565

ชั้น นักเรียน รวม มาเรียน รวม รายชื่อนักเรียนที่ไม่มาเรียน
ชาย หญิง ชาย หญิง
ป.1/1 11 19 30 11 19 30
ครบ
ป.1/2 19 17 36 18 16 34
ร่มเกล้า (ป) วรรวิษา (ป) 
ป.1/3 18 17 35 17 16 33
ฐิติวัชร์ (ป) กฤติญา (ป)
ป.1/4 18 17 35 12 16 28
 ก้องภพ (ล) ธีรดนย์ (ป) รัชชานนท์ (ป) สิทธิชัย (ป) อติวิชญ์ (ป) อัฐภิญญา (ป) ปรัชญวินท์ (ป) 
ป.1/5 19 16 35 19 16 35
พร้อมพล (ล) 
ป.1/6 19 16 35 18 16 34
ปวริศ (ป) 
ป.1/7 10 20 30 10 20 30
ชาญพงศ (ป) 
'