ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

โรงเรียนอนุบาลสงขลา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1

สรุปการมาเรียนของนักเรียนกลุ่มชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

วันที่ 21 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562

ชั้น นักเรียน รวม มาเรียน รวม รายชื่อนักเรียนที่ไม่มาเรียน
ชาย หญิง ชาย หญิง
ป.1/1 10 26 36 10 26 36
ครบ
ป.1/2 21 19 40 21 19 40
ครบ
ป.1/3 22 19 41 22 19 41
ครบ
ป.1/4 22 19 41 22 19 41
ครบ
ป.1/5 22 19 41 22 19 41
ครบ
ป.1/6 21 20 41 21 20 41
ครบ
ป.1/7 13 17 30 13 17 30
ครบ
'