ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

โรงเรียนอนุบาลสงขลา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1สรุปการมาเรียนของนักเรียนกลุ่มชั้นอนุบาล 2

วันที่ 20 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563

ชั้น นักเรียน รวม มาเรียน รวม รายชื่อนักเรียนที่ไม่มาเรียน
ชาย หญิง ชาย หญิง
อ.2/1 14 16 30 14 15 29
1.ด.ญ.พชรชม
อ.2/2 15 15 30 12 10 22
1.ด.ช.กรวิช
2.ด.ชงฌัชภีม
3.ด.ช.รชานนท์
4.ด.ญ.ณิชาภัทร
5.ด.ญ.ดาริน
6.ด.ญ.ลรรวิษา
7.ด.ญ.อัยรีน
8.ด.ญ.ฮาตี
อ.2/3 15 15 30 14 14 28
1.ด.ช.ธัญเทพ
2.ด.ญ.ชนกานต์
อ.2/4 17 13 30 17 13 30
ครบ
อ.2/5 16 14 30 14 13 27
1.ด.ช.ธีร์ถาณัฐฐ์
2.ด.ช.พระนาย
3.ด.ญ.เปมิกา
อ.2/6 16 14 30 14 14 28
1.ด.ช.กรวิช
2.ด.ช.ณัฐชนนท์
อ.2/7 12 13 25 12 13 25
ครบ
'