ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

โรงเรียนอนุบาลสงขลา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1สรุปการมาเรียนของนักเรียนกลุ่มชั้นอนุบาล 2

วันที่ 01 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565

ชั้น นักเรียน รวม มาเรียน รวม รายชื่อนักเรียนที่ไม่มาเรียน
ชาย หญิง ชาย หญิง
อ.2/1 13 17 30 13 17 30
ครบ
อ.2/2 16 14 30 16 14 30
ครบ
อ.2/3 16 14 30 16 14 30
ครบ
อ.2/4 14 16 30 14 16 30
ครบ
อ.2/5 15 15 30 15 15 30
ครบ
อ.2/6 16 14 30 16 14 30
ครบ
อ.2/7 13 12 25 13 12 25
ครบ
'