ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

โรงเรียนอนุบาลสงขลา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1สรุปการมาเรียนของนักเรียนกลุ่มชั้นอนุบาล 2

วันที่ 11 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563

ชั้น นักเรียน รวม มาเรียน รวม รายชื่อนักเรียนที่ไม่มาเรียน
ชาย หญิง ชาย หญิง
อ.2/1 14 16 30 12 15 27
1.ด.ช.รณกร
2.ด.ย.จิรัชญา
อ.2/2 15 15 30 15 15 30
ครบ
อ.2/3 15 15 30 15 15 30
ครบ
อ.2/4 17 13 30 17 13 30
ครบ
อ.2/5 16 14 30 16 14 30
ครบ
อ.2/6 16 14 30 16 14 30
ครบ
อ.2/7 12 13 25 12 13 25
ครบ
'