ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

โรงเรียนอนุบาลสงขลา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1สรุปการมาเรียนของนักเรียนกลุ่มชั้นอนุบาล 2

วันที่ 21 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562

ชั้น นักเรียน รวม มาเรียน รวม รายชื่อนักเรียนที่ไม่มาเรียน
ชาย หญิง ชาย หญิง
อ.2/1 12 18 30 10 15 25
1.ด.ช.ณัชชานนท์
2.ด.ญ.ฌอเอลล่า
3.ด.ช.ปุญญพัฒน์
4.ด.ญ.นาที
5.ด.ญ.พิชญ์ณภัทร
อ.2/2 12 18 30 12 17 29
1.ด.ญ.ชาลิสา
อ.2/3 14 16 30 13 14 27
1.ด.ช.ภูมิภัทร
2.ด.ญ.กชพรรณ
3.ด.ญ.นิตยร์ดี
อ.2/4 14 16 30 13 15 28
1.ด.ช.วิวินท์
2.ด.ญ.มูนา
อ.2/5 14 16 30 14 16 30
ครบ
อ.2/6 15 15 30 15 14 29
1.ด.ญ.ปุริมปรัชญ์
อ.2/7 6 18 24 6 18 24
ครบ
'