ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

โรงเรียนอนุบาลสงขลา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1สรุปการมาเรียนของนักเรียนกลุ่มชั้นอนุบาล 3

วันที่ 11 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563

ชั้น นักเรียน รวม มาเรียน รวม รายชื่อนักเรียนที่ไม่มาเรียน
ชาย หญิง ชาย หญิง
อ.3/1 12 18 30 11 18 29
1.ด.ช.เตชินวิทย์
อ.3/2 14 17 31 14 16 30
1.ด.ญ.ปัณฑารีย์
อ.3/3 15 17 32 15 17 32
ครบ
อ.3/4 12 18 30 12 18 30
ครบ
อ.3/5 16 15 31 14 15 29
1.ด.ช.วรรธนันท์
2.ด.ช.ทีฆทัศน์
อ.3/6 14 17 31 14 17 31
ครบ
อ.3/7 6 18 24 6 18 24
ครบ
'