ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

โรงเรียนอนุบาลสงขลา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1สรุปการมาเรียนของนักเรียนกลุ่มชั้นอนุบาล 3

วันที่ 20 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563

ชั้น นักเรียน รวม มาเรียน รวม รายชื่อนักเรียนที่ไม่มาเรียน
ชาย หญิง ชาย หญิง
อ.3/1 12 18 30 12 17 29
1.ด.ญ.ปุณยนุช
อ.3/2 14 17 31 14 17 31
ครบ
อ.3/3 15 17 32 15 17 32
ครบ
อ.3/4 12 18 30 11 18 29
1.ด.ช.กวิน
อ.3/5 16 15 31 15 13 28
1.ด.ช.นพรัตน์
2.ด.ญ.ธนัญญา
3.ด.ญ.พัชรศรี
อ.3/6 14 17 31 14 17 31
ครบ
อ.3/7 6 18 24 6 18 24
ครบ
'