ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

โรงเรียนอนุบาลสงขลา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1สรุปการมาเรียนของนักเรียนกลุ่มชั้นอนุบาล 3

วันที่ 21 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562

ชั้น นักเรียน รวม มาเรียน รวม รายชื่อนักเรียนที่ไม่มาเรียน
ชาย หญิง ชาย หญิง
อ.3/1 11 19 30 11 19 30
ครบ
อ.3/2 15 15 30 13 12 25
1.ด.ช.นราวิชญ์
2.ด.ช.พชรพล
3.ด.ญ.ณัณิชา
4.ด.ญ.กัญญาภัค
5.ด.ญ.ปรีณ์กร
อ.3/3 15 15 30 12 12 24
1.ด.ช.นพรัตน์
2.ด.ช.ธนัยนันท์
3.ด.ช.ธนพนธ์
4.ด.ญ.ชมพูนุท
5.ด.ญ.รุ้งสิตางค์
6.ด.ญ.ณณิณา
อ.3/4 21 10 31 21 10 31
ครบ
อ.3/5 15 15 30 15 14 29
1.ด.ญ.เกศสุดา
อ.3/6 16 14 30 14 13 27
1.ด.ช.เธียรวิชญ์
2.ด.ช.ก้องภพ
3.ด.ญ.อภิชาญา
อ.3/7 10 16 26 9 16 25
1.ด.ช.สัจชยา
'