ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

โรงเรียนอนุบาลสงขลา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1สรุปการมาเรียนของนักเรียนกลุ่มชั้นอนุบาล 3

วันที่ 01 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565

ชั้น นักเรียน รวม มาเรียน รวม รายชื่อนักเรียนที่ไม่มาเรียน
ชาย หญิง ชาย หญิง
อ.3/1 11 19 30 9 16 25
1.เด็กชายภานรินทร์
2.เด็กชายภูมิธนินทร์
3.เด็กหญิงกุลพิชย์ฌา
4.เด็กหญิงรติชา
5.เด็กหญิงปภาวรินทร์
อ.3/2 19 12 31 19 12 31
ครบ
อ.3/3 21 11 32 21 11 32
ครบ
อ.3/4 18 13 31 14 11 25
ด.ช.กนกพล ด.ช.พัชรพล ด.ช.พูมพล ด.ช.ศราวุธ ด.ญ.ณัฐณิชา ด.ญ.ธัญพิชชา
อ.3/5 18 13 31 17 10 27
1.เด็กชายนราธิป 2.เด็กหญิงกัญภร 3.เด็กหญิงเกวลิน 4.เด็กหญิงมัลลิกา
อ.3/6 19 12 31 19 12 31
ครบ
อ.3/7 13 13 26 13 13 26
ครบ
'