ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

โรงเรียนอนุบาลสงขลา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1

ข้อมูลมาปฏิบัติราชการประจำวัน

วันที่ 21 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562

สายชั้น จำนวนบุคลากร มา ลาป่วย ไปราชการ ลากิจ รายชื่อผู่ไม่มาปฎิบัติงาน
รวม 148 145 1 0 2
อนุบาล 28 27 0 0 1
- นางสาววริศรา สังข์ทอง ลากิจ
ป.1 14 13 0 0 1
- นางวลัยศรี ศรีระษา ลากิจ
ป.2 14 14 0 0 0
ครบ
ป.3 14 14 0 0 0
ครบ
ป.4 14 14 0 0 0
ครบ
ป.5 14 14 0 0 0
ครบ
ป.6 15 15 0 0 0
ครบ
บุคลากรสนับสนุน 35 34 1 0 0
- นางสาวบุศราภรณ์ บัวหนู ลาป่วย