ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

โรงเรียนอนุบาลสงขลา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1

ข้อมูลมาปฏิบัติราชการประจำวัน

วันที่ 11 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563

สายชั้น จำนวนบุคลากร มา ลาป่วย ไปราชการ ลากิจ รายชื่อผู่ไม่มาปฎิบัติงาน
รวม 147 145 1 0 1
อนุบาล 28 27 1 0 0
- นางวริศรา สังข์ทอง ลาป่วย
ป.1 14 14 0 0 0
ครบ
ป.2 14 14 0 0 0
ครบ
ป.3 14 14 0 0 0
ครบ
ป.4 14 14 0 0 0
ครบ
ป.5 14 14 0 0 0
ครบ
ป.6 14 14 0 0 0
ครบ
บุคลากรสนับสนุน 35 34 0 0 1
- นางพิมพา ธนโชคโภคิน ลากิจ